Napomene

Konačne cene operacija određuju se na osnovu opisa pozicija u predmeru tj. uvida na licu mesta te broja pozicija i operacija.

U odnosu na te informacije osnovne cene se množe koeficijentom koji može varirati u opsegu od 0,75 do 1,5.

Osnovne cene najčešćih operacija

- postavljanje instalacije monofazne priključnice, svetiljke, sklopke
   i razvodne kutije fi78 - 7€
- postavljanje instalacije trofazne priključnice i razvodne kutije
  100x100 - 14€
- postavljanje instalacije indikatora - 21€
- postavljanje telekomunikacione i signalne instalacije - 7€
- postavljanje zaštitnih uređaja - 3,5€/kom.
- postavljanje elektro-galanterije - 1€/kom
- postavljanje instalacija i opreme posebne namene koji se ne
   mogu svrstati u gore navedene klase - cena se određuje na
   osnovu zahteva investitora i uvida na licu mesta

*u cene je uračunat PDV

Dodatni radovi i izmene zahteva

Prilikom izvođenja radova, česta je situacija u kojoj je zbog fizičko-tehničkih ograničenja ili novih i/ili izmenjenih zahteva investitora potrebno izvesti dodatne radove. Politika naše firme je da takve situacije rešavamo dogovorno i isključivo uz dobru volju investitora i nas kao izvođača radova.


Web Statistics