Definicija

U predmeru se, po određenim kategorijama instalacija i celinama navode operacije izvođenja radova i njihov broj kao i vrste materijala i opreme čiji se utrošak predviđa.

U predračunu su date cene operacija izvođenja radova, materijala i opreme potrebne za izvođenje radova.

Uputstvo za izradu predmera i predračuna

Predmer se izrađuje na osnovu idejnog projekta ili neformalnih zahteva krajnjeg korisnika u smislu rasporeda potrošača i komunikacionih uređaja u objektu. Predmer možete izraditi tako što ćete popisati i opisati pozicije koje se izvode i napraviti spisak operacija nad svakom pozicijom, za svaku poziciju.

Operacije su razvrstane u sledeće klase:
- postavljanje instalacije monofazne priključnice, svetiljke, sklopke ili razvodne kutije
  fi78
- postavljanje instalacije trofazne priključnice ili razvodne kutije 100x100
- postavljanje instalacije indikatora
- postavljanje telekomunikacione ili signalne instalacije
- postavljanje zaštitnih uređaja
- postavljanje elektro-galanterije
- postavljanje uzemljivača i instalacije uzemljenja
- postavljanje instalacija i opreme posebne namene koji se ne mogu svrstati u gore
  navedene klase.

Za sve pobrojane operacije napravite obračun predviđenog utroška materijala.

*Napomena: Ukoliko je trasa instalacije u jednoj operaciji duža od 6m, operacija se
  računa kao više operacija. Količnik dužine trase i šestice, sa zaokruživanjem na prvi
  veći ceo broj predstavlja broj operacija koje su sadržane u osnovnoj operaciji.

**Napomena: Prema normativu za elektro radove u građevinarstvu, usvojenom od strane Inženjerske komore Srbije, predviđen je rastur materijala do 10% što treba predvideti obračunom.

Za formiranje predračuna u predmer uvrstiti cene operacija i materijala.

Web Statistics